JMSD, Persoonlijk en Glashelder

Neem direct contact met ons op : 06 412 403 03 | info@jmsd.nl


Algemene Voorwaarden

Jan Materiaal Service & Dienstverlening
hierna te noemen: JMSD


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van JMSD en op alle met JMSD aangegane overeenkomsten waarbij dit vermeld wordt. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien ook de huurder naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de huurder niet van toepassing. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook. Onder de “huurder” wordt verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot een met ons gesloten huur en/of dienstovereenkomst of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “huurder” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd. Met name wordt onder “huurder” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten in bruikleen worden gegeven, waarbij het geleverde eigendom blijft van JMSD


1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1.1. De aanbiedingen, offertes, prijsopgaven of andere bijlagen dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële huurders en huurders tot het doen van een aanbod. Zij binden JMSD derhalve op geen enkele wijze, tenzij het een contract betreft.

1.2. De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 1 zijn voldaan.

1.3. De prijzen genoemd in de bijlage zijn slechts 30 dagen geldig tenzij anders vermeld. JMSD garandeert de juistheid van de gegevens die vermeld staan in de bijlage, maar zet en drukfouten zijn onder voorbehoud. De offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden. Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.

1.4. Een aanbod van de huurder om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer JMSD van de huurder mondeling of schriftelijk bevestigend antwoord heeft gekregen op een offerte of andere uitnodiging tot aanbod onzerzijds. Is er een mondelinge overeenkomst gesloten, dan beschouwt JMSD deze als een overeenkomst.

1.5. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens JMSD schriftelijk zijn vastgelegd.

1.6. Huurder en JMSD komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de contractprocedure is voldaan, zie 1.4.


2. Prijzen

2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in de Euro. (€)

2.2. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals materiaalprijzen, loon- en transportkosten.

2.3. Als op onze prijslijsten of offertes een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De huurder kan dan de overeenkomst ontbinden door zulks kenbaar te maken.


3. Betaling

3.1. Als JMSD na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de huurder kan zij, voor (verder) te presteren, verlangen dat de koop/huursom vooruitbetaald wordt, of dat een deugdelijke bankgarantie wordt gesteld, maximaal ter hoogte van het bedrag dat JMSD onder de overeenkomst van de huurder te vorderen mocht hebben, zulks naar keuze van JMSD.

3.2. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de huurder in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van JMSD op de huurder onmiddellijk opeisbaar.

3.3. Bij niet of niet-tijdige betaling door huurder is deze vanaf de dag waarop betaling aan JMSD uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend.

3.4. Ten laste van de huurder komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook die JMSD heeft moeten maken als gevolg van niet nakoming door huurder van diens verplichtingen.

3.5. Ingeval van niet-tijdige betaling is JMSD bevoegd (verdere) levering van zaken op te schorten tot het moment waarop de huurder de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

3.6. Ontbindt de huurder tot 48 uur voor de bewuste huurdag de overeenkomst, dan betaald de huurder annuleringskosten, te weten 50% van de gestelde prijs, binnen deze 48 uur 100%.


4. Eigendomsvoorbehoud

4.1. In bruikleen zijnde producten van welke aard dan ook blijven eigendom van JMSD in volle rechten.

4.2. JMSD behoudt zich het recht voor, om in bruikleen zijnde producten van welke aard dan ook in overleg te gebruiken voor alle doeleinden waarvoor de producten zijn gemaakt. Behoudens hetgeen schriftelijk is afge- sproken met huurder aanvaardt JMSD geen enkele aansprakelijkheid voor schade vergoedingen voor het terugnemen van in bruikleen zijnde producten van welke aard dan ook.

4.3. Levering van een product vindt plaats door transport van JMSD of de huurder zelf. Beschadigingen tijdens transport door de huurder zijn voor de rekening van de huurder.


5. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden

5.1. De huurder is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door JMSD geleverde producten en/of diensten. Tijdens de overeengekomen huur- of gebruiksperiode is de huurder verplicht er voor zorg te dragen dat het gehuurde niet gestolen kan worden of beschadigd kan raken. De huurder is verplicht eventuele te maken kosten in verband met diefstal, vernielingen en beschadigingen, ontstaan door hem of een derde tijdens de huur- of gebruiksperiode, te vergoeden.

5.2. De huurder zal JMSD direct schriftelijk, hetzij mondeling op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan, dan wel beschadigd mocht raken of gestolen mocht worden.


6. Aansprakelijkheid

6.1. JMSD is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de huurder en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. JMSD is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door huurder ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

6.3. JMSD is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbereikbaarheid van JMSD wegens onderhoud of anderszins.

6.4. De huurder is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de huurder komen.

6.5. JMSD aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten en/of diensten. Tevens sluit JMSD iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij er sprake is van opzet op grove schuld.


7. Overmacht 

7.1. Alle materialen en medewerkers, vermeld in offertes/contracten, zijn onder voorbehoud. Dit in verband met onmacht die JMSD kan treffen. JMSD zorgt altijd voor vervangend personeel, en/of vervangende materialen als overeengekomen.

7.2. Indien JMSD door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

7.3. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.

7.4. Onder overmacht van JMSD wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de huurder geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de levering door JMSD of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

7.5. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.


8. Persoonsgegevens

8.1. JMSD zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld (transporteurs, etc.). Tenzij u hebt aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van JMSD te Reek, Nederland en zullen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover eventueel te informeren.


9. Toepasselijk recht en verdragen

9.1. Op de door ons gedane offertes en op alle door JMSD aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten gesloten met JMSD zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch.


10. Wijzigen Algemene Voorwaarden

10.1. JMSD behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst tijdstip éénzijdig te wijzigen. Mocht u nog vragen hebben betreffende algemene voorwaarden of anderszins dan horen wij dat graag.